• Đăng lúc: 07:42:03 24-05-2012
  • Viết bởi: admin
Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm GDTX-HN Quế Sơn được Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 bầu ra. Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm là tổ chức lãnh đạo phong trào cán bộ - viên chức – lao động và hoạt động công đoàn giữa hai nhiệm kỳ đại hội, chịu trách nhiệm trước Chi bộ, Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục Quảng Nam, đoàn viên công đoàn về mọi hoạt động của phong trào CBCNV trong toàn Trung tâm, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM GDTX-HN QUẾ SƠN

NHIỆM KỲ 2013 – 2018

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thông tư hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm GDTX-HN Quế Sơn nhiệm kì 2013-2018;

BCH Công đoàn Trung tâm GDTX-HN & DN huyện Quế Sơn xây dựng qui chế làm việc như sau:

CHƯƠNG I

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN

Điều 1:

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm GDTX-HN Quế Sơn được Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 bầu ra. Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm là tổ chức lãnh đạo phong trào cán bộ - viên chức – lao động và hoạt động công đoàn giữa hai nhiệm kỳ đại hội, chịu trách nhiệm trước Chi bộ, Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục Quảng Nam, đoàn viên công đoàn về mọi hoạt động của phong trào CBCNV trong toàn Trung tâm, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Nghị quyết của tổ chức Công đoàn cấp trên.


Sự lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm được thực hiện bằng nghị quyết, phân công cá nhân phụ trách, kiểm tra giám sát thực hiện và theo chế độ sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Ban Chấp hành (BCH) có trách nhiệm, quyền hạn như sau:

BCH Công đoàn Trung tâm GDTX-HN Quế Sơn có trách nhiệm triển khai, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo đoàn viên công đoàn thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Công đoàn các cấp và Trung tâm.

Tuyên truyền giáo dục đoàn viên lao động nhằm xây dựng đội ngũ NG-LĐ và Công đoàn vững mạnh, phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua trong CB,GV, NV.

 Điều 2:

BCH Công đoàn Trung tâm GDTX-HN Quế Sơn có quyền quyết định các chương trình kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ của công đoàn hàng tháng, từng học kì và từng năm học.

Đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và lao động trong đơn vị; thực hiện tốt công tác tham gia quản lý đơn vị, tham gia với chuyên môn về các chủ trương, kế hoạch phát triển và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của CB, GV, NV trong đơn vị.

Điều 3:

BCH Công đoàn có trách nhiệm phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên; phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị NG-LĐ hàng năm, ký kết qui định về mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và công đoàn theo tinh thần Thông tư số 12/TTLT Bộ GD&ĐT và Công đoàn Việt Nam.

Điều 4:

BCH Công đoàn có trách nhiệm chỉ đạo Ban thanh tra Nhân dân, Ban Nữ công hoạt động theo thông tư hướng dẫn công tác Ban thanh tra nhân dân trường học và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC UỶ VIÊN BCH

Điều 5:

UVBCH công đoàn phải chủ động thực hiện hiệu quả các công việc trong phạm vi công tác được giao. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp của BCH, tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết, chương trình công tác của công đoàn. Gương mẫu thực hiện nghị quyết của công đoàn các cấp, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Điều 6:

UVBCH CĐ được quyền đề xuất các ý kiến về những vấn đề có liên quan và được trả lời theo qui định của Luật công đoàn và Điều lệ CĐ Việt Nam; được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho các mặt công tác.

Điều 7: Phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên BCH Công đoàn:

1. Đ/c Nguyễn Chức - Chủ tịch: Là người đứng đầu Ban chấp hành có trách nhiệm và quyền hạn:

- Chịu trách nhiệm phân công điều hành hoạt động của Ban chấp hành;

- Lãnh đạo Công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kì 2013 - 2018 và các nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn cấp trên;

- Phụ trách chung các mặt công tác của Công đoàn. Dự thảo chương trình sinh hoạt và chủ trì các cuộc họp Ban chấp hành, họp Công đoàn;

- Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản của Ban chấp hành. Tham dự các cuộc họp của Công đoàn cấp trên; họp chi bộ, chính quyền cùng cấp triệu tập; họp liên tịch;

- Quyết định những công việc đột xuất khi không họp được Ban chấp hành Công đoàn;

- Trực tiếp phụ trách công tác thi đua của Công đoàn;

- Chủ sở hữu tài sản và chủ tài khoản của Công đoàn Trung tâm.

2. Đ/c Trần Thị Thùy -   Ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng tổ Nữ công có trách nhiệm và quyền hạn:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Phụ trách công tác văn phòng công đoàn;

- Phụ trách công tác thu chi tài chính và các loại quỹ công đoàn;

- Tổ chức các hoạt động nữ công tại đơn vị.

CHƯƠNG  III

NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8:

BCH CĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của BCH đều được tiến hành công khai, dân chủ, Nghị quyết của BCH được thảo luận và quyết định theo đa  số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Uỷ viên BCH phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước BCH CĐ.

Điều 9: BCH CĐ mỗi tháng họp 1 lần vào trước cuộc họp toàn thể đoàn viên CĐ. Nội dung họp là để đánh giá công tác tháng trước, đề ra công tác tháng tới. Ngoài ra do tính chất công việc có thể họp đột xuất. UV BCH phải đến dự họp đầy đủ theo qui định.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10:

BCH CĐ và các UVBCH có trách nhiệm thực hiện các qui định của qui chế này, cuối mỗi học kì, mỗi năm học BCH CĐ họp để kiểm điểm việc thực hiện qui chế.

Những nội dung, những điều khoản chưa phù hợp cần điều chỉnh sẽ được BCH CĐ quyết định sửa đổi, bổ sung trong các hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm.

  Qui chế này có hiệu lực kể  từ ngày ký.


                                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Đã ký và đóng dấu

 Nguyễn Chức

Tin khác ...
Bình chọn
Bạn quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm thế nào ?
Rất quan tâm
Quan tâm vừa phải
Không trú trọng nhiều
Không quan tâm
Thống kê truy cập
Online 1
Today 2
This month 4239
Total 217920
Điều hành tác nghiệp

Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Quế Sơn
Địa chỉ: 130 Hùng Vương - TT Đông Phú - Quế Sơn - Quảng Nam
Copyright © 2010 - 2011 . Developed by Phan Gia Huy Co., Ltd